CZ UAE RUS EN

Afázie


AFÁZIE U DĚTÍ

Afázie u dětí je narušení již vyvinuté schopnosti porozumění, percepce a produkce řeči, která vzniká na podkladě ložiskového poškození mozku. Postihuje schopnost dítěte používat slova k vyjádření myšlenek či rozumět mluvené řeči. Rozvoj řeči je narušen náhle, nejedná se o vývojovou poruchu.

Vzácněji se jedná o syndrom Landau-Kleffner, neboli získanou afázii s epilepsií, kdy začne běžně vyvíjející se dítě ztrácet jazykové schopnosti. Přidružují se obtíže s motorickými dovednostmi, pozorností, hyperaktivitou, agresivitou a úzkostí. Průměrný věk nástupu onemocnění je mezi 3 až 7 lety.

 

PŘÍČINY

Afázie u dětí se vyskytují nejčastěji po náhle vzniklém traumatu mozku, infekčním či onkologickém onemocnění mozku.

Příčina vzniku syndromu Landau-Kleffner není zcela objasněna. Hovoří se o genetické mutaci genu GRIN2A a vlivu zánětlivých onemocnění mozku.

 

PŘÍZNAKY

Symptomatologie afázie u dětí je podobného charakteru jako u dospělých s tím rozdílem, že se jedná o ztrátu získaných schopností, tudíž záleží na věku dítěte, ve kterém afázie vznikla.

U dětí dochází spíše k redukci spontánního mluvního projevu, porozumění je narušeno méně často. Vzácně se vyskytuje logorea (zrychlené tempo řeči), žargon či verbální stereotypie.

Prvním příznakem syndromu Landau-Kleffner obvykle bývá verbální sluchová agnozie, jejíž součástí je i ztráta schopnosti rozpoznat již známé zvuky. Zhoršuje se i schopnost lateralizovat či lokalizovat zdroj zvuku. Postupně dochází k narušení receptivní i expresivní složky jazyka.

 

DŮSLEDKY

Symptomy afázie mohou dítěti bránit v účastni na vzdělávacích a společenských aktivitách. Nutná je úzká spolupráce rodiny se školou a školským poradenským zařízením pro stanovení individuálního vzdělávacího plánu a podpůrných opatření.

Negativní důsledky afázie zasahují i emocionální složku osobnosti dítěte, mohou vést až k izolaci či k odmítání dítěte, proto je důležité neopomenout psychologickou a psychoterapeutickou pomoc.

 

LÉČBA A REHABILITACE

V případě afázií u dětí je nutný interdisciplinární týmový přístup k terapii afázie (neurolog, klinický logoped, neuropsycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, pediatr, speciální pedagog atd.) Důležité je zohlednění věku dítěte, individuálních potřeb dítěte, emocionálního stavu a stavu jeho kognitivních schopností.

Klinicko-logopedické péče by měla být zahájena ihned po vyslovení diagnózy a zásadní je zapojení rodiny a školy do terapeutického procesu.

Terapie afázie v dětském věku se často odvíjí od postupů terapie využívaných u neurovývojových poruch. Vlivem neuroplasticity, mohou mít afázie vzniklé v dětském věku příznivější vývoj než afázie u dospělých.

V případě syndromu Landau-Kleffner je důležité odlišení od poruch autistického spektra, poruch intelektu a sluchového postižení. Jako jeden z nejvíce efektivních způsobů komunikace se u jedinců s Landau-Kleffnerovým syndromem jeví užití znakového jazyka. Z pohledu terapie poruchy jazyka může znakování podpořit rozvoj komunikačních schopností, slovní zásoby a porozumění jazyku.

 

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR