CZ UAE RUS EN

Vnitřní oznamovací systém


Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a Zákona o ochraně oznamovatelů 171/2023 Sb. České republiky ze dne 2. června 2023.

 

AquaKlim, s.r.o. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a Zákona o ochraně oznamovatelů 171/2023 Sb. České republiky ze dne 2. června 2023 (dále jen „zákon“) zavádí vnitřní oznamovací systém (VOS) a zároveň vyzývá oznamovatele k podávání oznámení cestou interních kanálů pro oznamování. Přínosem je posilnění ochrany oznamovatele, který nesmí být vystaven odvetným opatřením. Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby. Směrnice a Zákon nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

 

Směrnice a Zákon poskytují ochranu všem kategoriím „zaměstnanců“, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalším osobám, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

 

CO je Vnitřní oznamovací systém (VOS)?

VOS je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 

CO je cílem ochrany oznamovatele?

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

 

KDO je příslušná osoba?

V této souvislosti byla statutárními orgány AquaKlim, s.r.o. určena tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byl určen Ing. Lukáš Dostál, tel: +420 556 422 344, zástupce v jeho nepřítomnosti Ing. Júlia Vlčková, tel. +420 736 627 116.
Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí.

 

JAK lze podat oznámení?

 • vyplněním elektronického formuláře na stránkách www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/vos
 • písemně na e-mail: whistleblowing@sanklim.cz  
 • telefonicky na číslo +420 556 422 344 nebo +420 736 627 116 a to v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin
 • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice, Hýlov 24, Klimkovice, PSČ 742 84, přičemž na obálce musí být uvedeno „Neotvírat, určeno pouze pro příslušnou osobu“. Je doporučeno vyplnit formulář Oznámení o možném protiprávním jednání (formulář ke stažení)
 • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou

 

JAKÝ je postup vyřizování oznámení?

 1. Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 2. Oznamovatel musí být do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení.
 3. Do 30 dnů od potvrzení o přijetí oznámení, musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
 4. Příslušná osoba musí navrhnout opatření příslušnému orgánu k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 5. Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.
 6. Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.
 7. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. To platí obdobně pro poskytování potvrzení o přijetí oznámení.

 

KOMU je VOS určen?  

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům AquaKlim, s.r.o. a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti, s výjimkou oznámení od osob, které pro AquaKlim, s.r.o. již nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), Zákona. Tyto osoby se tímto vylučují z příjímání oznámení. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

JAKÁ oznámení jsou možná v souladu se Směrnicí oznámit?

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice EU“ a ve znění „zákona", která se týkají těchto oblastí:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
 • porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

 

Externí oznámení

Oznámení je možné učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/  nebo uveřejněním při splnění zákonných podmínek.