CZ UAE RUS EN

Indikace pro lázeňskou léčbu dětí a dorostu


Přehled indikací

Indikace pro lázeňskou léčbu dospělých


Přehled indikací

Obecné kontraindikace lázeňské léčby


 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního typu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí nebo jinou formou TBC, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.
 • Všechny nemoci v akutním stádiu. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 • Labilní diabetes mellitus /s výjimkou u dětí a dorostu/ a dekompensovaný diabetes mellitus.
 • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu. Kachexie všeho druhu.
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
 • Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 • Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze /s výjimkou nevidomých/. Přijetí nemocného /zpravidla s průvodcem/ je popřípadě možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
 • Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna.
 • Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
 • Těhotenství.
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. Hypertenze na 16 kPa diastolického tlaku /-120 mm Hg/.