CZ UAE RUS EN

Pohybová terapie


Základem úspěšné a účinné neurorehabilitace je pohybová terapie, která se zaměřuje na motorické dysfunkce způsobené neurologickým onemocněním či úrazem. Sanatoria Klimkovice poskytují pohybovou terapii na té nejvyšší úrovni. Kromě vysoce kvalifikovaného a profesionálního týmu lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů k výborným výsledkům léčby přispívají také moderní diagnostické a tréninkové přístroje a pomůcky. V rámci kinezioterapie pak také inovativní přístupy.

 

Pohybová terapie (kinezioterapie) v Sanatoriích Klimkovice je plně přizpůsobována potřebám každého klienta.

Rehabilitační pomůcky a vybavení


Armeo – robotická ruka

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin.

Armeo má za cíl podporovat funkční terapii u pacientů s pohybovou dysfunkcí horních končetin.

Terapie s přístrojem Armeo je spojena s vizuální zpětnou vazbou. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím senzorů v exoskeletu, pacient tak ovládá herní prostředí a plní pohybové úkoly. Splnění jednotlivých úkolů je vyhodnocováno a umožňuje tak sledovat efekt terapie. Obtížnost her i míra distrakce pacienta je nastavitelná dle potřeb a schopností pacienta.

Princip zpětné vazby podporuje obnovu funkce nejen pohybové, ale i komunikační a kognitivní.

Nejčastěji jsou pro tento typ terapie indikováni pacienti po cévní mozkové příhodě, s porušením či parézami periferních nervů na horní končetině. Vhodná je však i pro pacienty s jinými pohybovými dysfunkcemi horních končetin či po ortopedických operacích.

 

Spirální relaxace na vodní posteli

Naše tělo je trojrozměrné  a pro správnou funkci jednotlivých segmentů potřebuje centrované nastavení kloubů. U pacientů s patologickou spastickou dochází velmi často k decentraci a zhoršené funkci postižených pohybových segmentů. Spirální relaxace na vodní posteli je procedura určená k celkové relaxaci, svalovému velmi šetrnému a příjemnému manuálnímu protažení ve spirálách. Je prováděna na jemně prohřívané vodní posteli, ve které je zabudovaný reproduktor. Při terapii hraje speciální relaxační hudba, jejíž tony rozvibrovávají vodu uvnitř postele a přenášejí se na tělo ležící na ní, stejně jako vlnění vody při terapii. Světlo je tlumeno, aby se lépe navodila uklidňující atmosféra, která pak zvyšuje relaxační efekt. Díky komfortu vodní postele a tlumenému zvuku dochází k podobnému zážitku, jako prožívá dítě v těle matky.

 

Závěsný systém Redcord

Závěsný systém lan a popruhů umožňuje fyzioterapeutovi snadnou a účinnou obnovu bezbolestné funkčnosti pohybového aparátu prostřednictvím neurosvalové stimulace. V důsledku toho dochází k výrazné redukci bolesti a okamžitému zlepšení funkčnosti. Před prvním cvičením provádí fyzioterapeut na tomto závěsném systému vyšetření s cílem identifikovat problémy v oblasti funkčnosti a interakce (vzájemného působení) svalů. Cvičení na Redcordu je účinné při bolestech a potížích v dolní oblasti zad, krku (hyperextenze a ztuhnutí krku), hlavy, ramene, rukou (tenisový loket), kyčle a pánve a dále při rekonvalescenci po operacích páteře, kolena kloubů.

Formy cvičení: individuální, skupinové v tělocvičně  

 

PANat vzduchové dlahy

PANat vzduchové dlahy udržují při cvičení fyziologické nastavení končetiny, a tak mohou být cviky prováděny bez nežádoucí patologické kompenzace. Dlahy umožňují jedinci normální „zdravý“ pohyb, čímž se tvoří nová mozková spojení a vytváří se pohybová paměť. V důsledku cvičení PANat dochází k tvorbě nových pohybových strategií a schopností samostatného jednání nebo činností, dále ke snížení dráždivosti nervového systému, k protažení zkrácených svalů, optimalizaci svalového napětí končetin, zvýšení svalové síly, zlepšení mobility, stability, koordinace, hrubé motoriky a jemné motoriky. Při cvičení PANat se odstraňuje naučené nepoužívání postižených končetin, kontraktury a neglect syndrom. Kombinace různých typů dlah a pomůcek či zařízení dle individuálně zvoleného nácviku činnosti nebo pohybu pak efekt na motorické funkce ještě zvyšuje.

PANat dlahy se používají v programu REHA KLIM 18+ a ve specializovaných CMP programech.

 

Biofeedback ruky

Hand Tutor je nový, sofistikovaný systém určený pro diagnostiku a rehabilitaci motorických a kognitivních funkcí ruky. Systém se skládá z elektronické rukavice a Medi Tutor softwaru. Toto zařízení umožňuje hodnotit pasivní a aktivní rozsah pohybu, jeho rychlost a plynulost.  Detekuje také výskyt třesu. Rukavice, osazená senzory rychlosti a pohybu, snímá data o pohybu a dává uživateli spolu se speciálně vytvořeným softwarem zpětnou vazbu o rozsahu pohybu prstů a zápěstí. Snahou terapie je pak zlepšit celkovou funkci ruky ve smyslu zvýšení rozsahu pohybu, jeho rychlosti, přesnosti a koordinaci prstů a zápěstí.

 

TheraSuit oblek - stabilizační obleček

Speciální vysoce stimulační obleček výrazně zvyšuje terapeutický účinek cvičení na neurofyziologickém podkladě, pozitivně ovlivňuje nácvik motoriky cvičení ve vyšších posturálních polohách jako sezení, stoje, chůzi apod.  Díky tomuto obleku je nácvik jednotlivých pohybových aktivit pro pacienta jednodušší. Princip účinku terapeutického kosmického obleku spočívá na cílené korekci pohybů a držení těla pomocí nastavitelných pružných tahů. To vede k normalizaci aferentních podnětů a k ovlivnění motorického centra ve smyslu obnovy porušených funkcí. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů. Toto způsobuje adekvátní terapeutický účinek na struktury centrálního nervového systému, které jsou odpovědné za motoriku. 

Stabilizační oblek je využíván v rámci programu KLIM-THERAPY 18+

 

UEU box

Je speciální cvičební box vybavený řadou kladek a pružných lan umožňující „3D“ terapii ve všech posturálních polohách jako je leh, sed, stoj, vzpor na čtyřech a další. Individuální cvičení je tak daleko precizněji cíleno na problematickou oblast (nejslabší článek  pohybového aparátu) a navíc umožňuje polohy, které by pacient sám nezvládl. Cvičení v tomto terapeutickém boxu výrazně zvyšuje účinek individuálního tréninku.

UEU box se využívá při KLIM-THERAPY 18+

 

Simulátor chůze PIO

Simulátor chůze je přístroj určený pro nácvik zkřížených vzorů a koordinaci horních a dolních končetin ve vzpřímené poloze. Vzpřímenou polohu pomáhá zajišťovat i u pacientů, které by bez fixace dolních končetin stoje nebyli schopni anebo jen krátkodobě. Zkřížený vzor s koordinací končetin je nezbytnou součástí kvalitní chůze a je častým problémem nejen pacientů s neurologickými diagnózami. Do aktivního cvičení se zapojují horní končetiny, jejichž pohyb je propojený s pohybem dolních končetin, které tak pomáhají zapojovat do střídavého pohybu. Tento přístroj je využíván v rámci individuálního cvičení.

 

Posturomed 

Posturomed pracuje na principu rytmické stimulace ve vertikální rovině. Jehom cílem je stimulace motorických čidel pomocí jednoduchých cviků na nestabilní ploše. Tím dojde ke zlepšení připravenosti pohybového aparátu ke korektuře držení těla a koordinaci svalů klinicky nestabilních kloubů dolních končetin. Dosažení dobré svalové koordinace ve stoji je velmi důležitým aspektem pro stabilitu kloubů dolních končetin a nácvik chůze. Tento přístroj je využíván v rámci individuálního cvičení.

 

Terapeutické trampolíny

Speciálně upravené trampolíny umožňují stimulaci rovnovážného ústrojí a hlubokých pohybových čidel, podobně jako jiné nestabilní pomůcky, ale na rozdíl od nich v rovině horizontální. Jsou schopny nabídnout cvičení pacientům nejen ve stoji s oporou o madlo, ale také pacientům na vozíku. Jejich spodní část je navržená tak, aby poskytovala kvalitní oporu pro chodidla a nedocházelo k deformaci klenby jako u standartních trampolín.

Centrum chůze a balance


Stabilometrická plošina ALFA

Stabilometrická plošina ALFA slouží pro objektivní zhodnocení stavu klienta. Plošina poskytuje také zpětnou vazbu, která umožňuje  zlepšit reedukovat držení těla a rovnováhu. Součástí tohoto přístrojového vybavení je monitor, počítač a balanční platforma, která je vybavena čtyřmi senzory tlaku. Senzory zaznamenávají každou změnu těžiště klienta na plošině a rozložení jeho váhy mezi pravou a levou dolní končetinou. Pomocí elektronického systému jsou změny převáděné do počítačového softwaru, kde jsou vyhodnocovány.   Alfa plošina se využívá jak  pro diagnostické účely, tak k tréninku – pomocí zpětné vazby (feedbacku). Tato procedura se používá samostatně.

 

Woodway mechanický chodník

Nácvik stereotypu chůze na základě kroková stimulace na bezmotorovém chodníku nastává při přenesení váhy těla z jedné nohy na druhou. Zatížený lamelový pás se vlivem zemské gravitace a náklonu  plošiny začne pohybovat  po ložiscích  proti směru chůze, což způsobuje ztrátu rovnováhy. Aby klient neupadl a udržel rovnováhu v přímém směru, musí provést další krok. K zastavení pásu dojde zkracováním kroku a vyrovnáním  postavení páteře do fyziologické, klidové polohy. Při nácviku se může klient přidržovat  madel. Při dokonalém provedení cviku jde klient souměrnými a rytmickými kroky vpřed, bez držení se madel a s hlavou vzpřímenou. Pro pocit jistoty a bezpeční může být pacient fixován proti pádu. Taktéž je možné částečné odlehčení jedné končetiny.

 

Spiderwalk

Tento elektrický chodník je umístěný v terapeutické kleci a od  jiných chodníků se liší možností velmi nízké rychlosti chůze a velkým odlehčením zatížení dolních končetin pomocí závěsu. Díky těmto faktorům je umožněn nácvik chůze osobám, které jsou schopny chůze jen na velmi krátkou vzdálenost v chodítku, anebo nejsou schopni chůze vůbec. Nicméně klient musí být schopen alespoň stoje s oporou. Nácvik chůze na tomto přístroji není možný osobám s úplným ochrnutím dolních končetin. Umístění chodníku v terapeutické kleci umožňuje korekci postavení dolních končetin při chůzi pomocí pružných lan. Tato porucha funkce je způsobena ochrnutím některých svalů, kdy dochází k decentraci v nosných kloubech a pohyb v ose je velmi obtížný.

 

Interaktivní videotrénink

Interaktivní videotrénink využívá pro rehabilitační účely systém Nintendo Wii. Přístroj pracuje na principech snímání těla pomocí speciálních senzorů (využívají kamery, akcelerometry, tlaková čidla). Signál je přenesen do konzolí a jejich modulací se uživatel zapojuje do vybraného interaktivního tréninku. Pacient sleduje pohyb svého těla na monitoru a svým pohybem a pohybem končetin se aktivně zapojuje do videotréninku. Pro terapii jsou využívány především ovládací prvky pro horní končetinu Wiimote a pro dolní kočetiny Wii balance board. Využití interaktivního videotréninku v neurorehabilitaci má významné uplatnění s cílem aktivovat „spící“ neurony, které mohou částečně nahrazovat poškozené spoje. Pacient je tímto způsobem stimulován k funkčnímu tréninku zábavnou formou, což výrazně zesiluje jeho efekt. Tato procedura se používá samostatně, nebo jakou součást CI THERAPY

 

Dynamická vertikalizace

Nácvik dynamického stoje a rovnováhy je základním předpokladem pro chůzi. Dynamický vertikalizátor umožňuje aktivaci hlubokých posturálních svalů, zlepšuje kontrolu postavení pánve, aktivuje svalové skupiny dolních končetin potřebné pro stoj a následně chůzi. Dále působí pozitivně na celkové svalové napětí, na oběhovou soustavu, zlepšuje kvalitu dechového vzoru, zlepšuje stav vědomí a tím schopnost koncentrace. Díky své variabilitě umožňuje tato cvičební pomůcka různý stupeň obtížnosti při tréninku. Pacient je zde fixován jak na úrovni dolních končetin, tak na úrovni pánve. Přesun do vzpřímené polohy je možný díky zabudovanému elektrickému zvedáku. Tato procedura se využívá samostatně, nebo jakou součást KLIM-THERAPY 18+, REHA BASIC 18+