CZ UAE RUS EN

Nácvik ADL činností


Oblast ADL je zaměřena na sebeobsluhu. Velké množství dětí s kombinovanou vadou není z důvodu mentálního, motorického či jiného omezení schopno sebeobsluhy. Proto se těmto dětem musí dávat mnoho příležitostí k osvojování sebeobslužných činností. Je důležité upevňovat správné návyky a vést je k samostatnosti.

Rozvoj jemné motoricky


Rozvoj motoriky hraje v životě dítěte významnou roli, která jej ovlivňuje téměř ve všech oblastech každodenního života.

Rozvoj hrubé motoriky


Rozvoj hrubé motoriky je důležitý, jelikož jejím prostřednictvím, lze získávat a upevňovat dovednosti týkající se sebeobsluhy. Zahrnuje svalovou sílu, rovnovážné reakce (aktivace vestibulárního systému), obratnost, zdolávání překážek, chůzi v terénu aj. V terapii je užíváno především pohybových aktivit (běhání, hry s míčem), při poruchách rovnováhy využíváme nestabilní plochy, trampolíny, gymball, ergoterapeutické chodníky.

Terapeutické dlahování


Vhodně zvolená dlaha umožňuje dosahování fyziologičtějšího postavení končetiny. Ve vzájemné součinnosti s fyzioterapií a ergoterapií usnaďnuje nácvik jednotlivých dovedností. Dlahováním lze částečně kompenzovat chybějicí funkce, bránit přetížení končetiny a předcházet vzniku nežádnoucíh změn. 

ERGO BASIC


Terapie, která kombinuje rozvoj kognitivních funkcí a komunikačních dovedností s prvky bazální stimulace dle stavu dítěte. Je určen pro děti s kombinovaným postižením a mentální retardací středního až těžkého stupně.