CZ UAE RUS EN

Constraint Induced Movement Therapy


Certifikovaný kurz „Constraint Induced Movement Therapy“

 

Termíny konání

kurz bude pořádán pravidelně dvakrát ročně (jaro, podzim)

 

Aktuální termíny

JARO 2017

A část: 14. - 16. 4. 2017

B část: 18. - 20. 5. 2017

 

Cílová skupina

Fyzioterapeuti, ergoterapeuti zdravotnických zařízení, kteří pracují bez odborného dohledu v příslušném oboru. Mají minimálně 1 rok praxe v příslušném oboru v plném úvazku a absolvovali střední školu, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu.

 

Anotace

Kurz je zaměřen na získání potřebných vědomostí a dovedností k provádění uceleného terapeutického konceptu CIMT horní a dolní končetiny pro dospělé a děti s centrální lézí.

 

Rozsah kurzu

Celková délka kurzu je 60 výukových hodin (á 45 minut)

Teoretická výuka: 32 hodin

Praktická výuka: 28 hodin

 

Počet kreditů

36

 

Místo konání

Sanatoria Klimkovice

 

Lektor

Mgr. Karin Laská

 

Účastnický poplatek

20.000 Kč 

Cena za celý kurz A+B včetně studijních materiálů.

Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Tipy na ubytování v okolí zde.

Stravování je možné v komplexu Sanatorií Klimkovice - více zde.

 

Kontakt a přihlášky

Mgr. Romana Holaňová

CIMT@sanklim.cz

+420 736 504 179

Vstupní podmínky pro přijetí do kurzu


 1. Podaná písemná přihláška k účasti na kurzu (elektronickou poštou). O zařazení do kurzu a termínu konání je uchazeč informován prostřednictvím elektronické pošty, nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky.
 2. Uvedení čísla Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, ergoterapeut popř. úředně ověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti fyzioterapeuta, ergoterapeuta.
 3. U cizích státních příslušníků úředně ověřená kopie rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR.
 4. Zaměstnavatelem podepsané prohlášení o délce praxe v oboru fyzioterapie, ergoterapie (je součástí přihlášky). Délka praxe před zařazením do kurzu musí být minimálně 1 rok.
 5. Uhrazená částka ve výši 20.000,- Kč (za celý kurz) k datu uvedeného na faktuře, která Vám bude doručena na Váš kontaktní email po přijetí přihlášky.
 6. Kurzovné je nutno uhradit nejpozději 14 dnů před konáním první části kurzu v celé výši na č. ú. : 43-4929980237/0100.

 

Storno poplatek při zrušení účasti na kurzu:  

 • 14 pracovních dnů před konáním kurzu: 50% z ceny
 • 7 pracovních dnů před konáním kurzu: 100% ceny
 • V případě náhlé hospitalizace nebo onemocnění potvrzené lékařem, lze kurz absolvovat v prvním následující termínu kurzu. O absenci na kurzu (a  důvodu absence) je potřeba informovat organizátory co nejdříve emailem nebo telefonicky (na kontaktní mail nebo telefon).

Činnosti absolventa kurzu


 • na základě vyšetření zhodnotit stav pacienta k přijetí absolvování CI terapie
 • ovládat základní znalosti neuroplasticity mozku, její formy a způsob uplatnění v CIMT
 • znalost postupů a její rozdíly CI terapie u horní a dolní končetiny 
 • znalost rozdílného přístupu a způsobu terapie u dospělých a dětí
 • ovládat základní testovací metody a postupy sběru dat a jejich vyhodnocování
 • znát způsob zařízení a vybavení pracoviště CI terapie pro děti a dospělé pomůckami
 • sestavit plán denních činností v rámci CIMT, vybrání vhodných shapingových činností, provést sběr dat včetně vyplnění protokolu motorických činností, provést nácvik Task Practice z pohledu ergoterapeuta, fyzioterapeuta 
 • cíleně aplikovat ergoterapeutické, fyzioterapeutické postupy specifické pro Constraint Induced Movement Therapy horní a dolní končetiny u dětí a dospělých s centrálním poškozením nervového systému
 • edukovat pacienty ve fyzioterapeutických, ergoterapeutických postupech dle CIMT

Podmínky ukončení kurzu


 • účast na obou částech kurzu (A+B) v celkové délce 60 vyučovacích hodin 
 • úspěšné složení písemného testu na konci kurzu B z probraných témat dle učebního plánu v rozsahu minimálně 80% správně zodpovězených otázek. Požadavek na účastníky je 85% účasti na kurzu.
 • úspěšné složení závěrečné praktické zkoušky – uchazeč musí předvést na zdravém probandovi schopnost aplikace principů CIMT.
 • při nesplnění podmínek ukončení, prokázání nedostatečné znalosti aplikace metody, má uchazeč možnost opakování závěrečné zkoušky nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 rok po ukončení kurzu. Termín závěrečné zkoušky dohodne uchazeč s lektorem.
 • řádné splnění podmínek ukončení kurzu opravňuje absolventy aplikovat principy CIMT v praxi, provádět terapii CIMT
 • po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu vydá akreditované zařízení certifikát, který má platnost pro Českou republiku. V certifikátu je uvedena činnost, ke které absolvent získal zvláštní odbornou způsobilost (viz § 61, § 64 Zákona č. 96/2004 Sb v platném znění).

O metodě CIMT


CIMT je ucelený koncept pro reedukaci hybnosti paretické dolní nebo horní končetiny v rámci intenzivní neurorehabilitace pacienta s klinickým obrazem hemiparézy. Koncept CIMT jsme převzali z Alabamské univerzity v americkém Birminghamu, kde byla metoda pod vedením psychologa Dr. Edwarda Tauba, Ph.D. rozpracována do současné podoby. Sanatoria Klimkovice mají s tímto unikátním konceptem více než tříletou zkušenost, za tuto dobu odléčila přes 180 pacientů.

 

CI terapie horní končetiny je navržená k překonávání „learned non-use“ fenoménu a ke zlepšení motorické funkce paretické končetiny za použití dvou základních principů: imobilizací neparetické horní končetiny pomocí speciální rukavice a současného velmi intenzivního a koncepčně přesně definovaného tréninku paretické končetiny. U CI terapie DK není problémem naučené nepoužívání, ale nesprávně naučené používání. To je také jeden z důvodů, proč se neparetická končetina neimobilizuje, pouze u některých pacientů se neparetická končetina znestabilňuje balanční podložkou, čímž dojde k většímu zapojení paretické končetiny. CI terapie má u pacientů s hemiparézou v subchronickém a chronickém stadiu onemocnění významný vliv na zvýšení funkční soběstačnosti a obnovu funkce paretické končetiny.

 

Více informací o CIMT a jejich výsledcích

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/ci-therapy-18/

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/ci-therapy-2/

https://www.facebook.com/Život-po-CMP-Sanatoria-Klimkovice-729112870521370/

 

Profil školitele


Mgr. Karin Laská, DiS.

 

ABSOLVOVANÉ STUDIUM:

 • 2012 - 2014
 • 2009 - 2012

Prešovská univerzita v Prešově, obor fyzioterapie (magisterské studium)

Prešovská univerzita v Prešově, obor fyzioterapie (bakalářské studium)

 • 2006 - 2007

Jazyková škola Cloverleaf se zaměřením na anglický jazyk - FCE

 • 2003 - 2006

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Ostravě, obor Diplomovaný ergoterapeut

 • 1999 - 2003

Střední zdravotnická škola v Karviné, obor Všeobecná sestra

 

 

ABSOLVOVANÉ KURZY A ŠKOLENÍ:

 • Rehabilitace u funkčních poruch ramenního kloubu, stabilizace ramene (2008, školitel Eva Janíková)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch v oblasti ramenního pletence (2009, školitel MUDr. Poděbradský)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (2012, školitel Eva Janíková)
 • Rehabilitační metoda SM Systém – I., II. část (2013, školitel Mgr. Iveta Sedlářová)
 • Medical Taping Concept (2013, školitel Lucie Krestová)
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (2013, školitel Bc. Renata Filatova, PhDr. Hana Stachová)
 • Snoezelen v praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (2013, školitel Bc. Renata Filatova, PhDr. Hana Stachová)
 • Spirální stabilizace (2014, školitel MUDr. Richard Smíšek)
 • Rehabilitace spastické parézy – část A,B (2014, školitel As.MUDr.Martina Hoskovcová)
 • Základní kurz PANat s nafukovacími dláhami Johnstone (2014, školitel Renata Vodičková, DiS.)
 • Constraint Induced Movament Therapy – lower extremity, children (2014, školitel David Morris, PT, PhD)
 • Constraint Induced Movement Therapy – upper extremity, adult (2014, kolitel David Morris, PT, PhD)
 • Neurorehabilitace u pacientů po CMP (2014, Mgr. Veronika Kristková)

 

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 • Naše roční zkušenosti s rehabilitací chůze na zařízení LokoStation a LokoHelp, 2009, Sborník abstraktů, II. Sympozium      Rehabilitační a lázeňské medicíny
 • Kazuistika: Komplexní rehabilitační péče u pacienta po fraktuře pánve v Lázních Darkov, Sborník abstraktů, II. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí, Rožnov p. Radhoštěm, 2012, ISBN 978-80-260-2042-4
 • CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny, Sborník abstraktů, IV. Konference fyzioterapie REHASPRING, Čelákovice, 2015
 • Efekt Terapie vynuceného používání (Constraint Induced Movement Therapy) u pacientů s hemiparézou v chronickém stádiu onemocnění, Rehabilitácia, ISSN 0375-0922, 2015
 • Efekt Constraint Induced Movement Therapy (terapie vynuceného používání) u pacientů s hemiparézou v chronickém stádiu onemocnění, Neurologie pro praxi, 2016, ISSN 1213-1814
 • Kazuistika: CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny, 3. konference Fyzioterapie, psychoterapie a roztroušená skleróz, 2016 http://www.msrehab.cz/useruploads/files/Akce/2016-Konference%20MSrehab%20Ol%C5%A1anka/9%20-%20Lask%C3%A1_CIM%20terapie%20vynucen%C3%A9ho%20pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20paretick%C3%A9%20kon%C4%8Detiny.pdf 

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube