CZ UAE RUS EN

Constraint Induced Movement Therapy


Certifikovaný kurz „Constraint Induced Movement Therapy“

 

Termíny konání

kurz bude pořádán pravidelně dvakrát ročně (jaro, podzim)

  

Cílová skupina

Fyzioterapeuti, ergoterapeuti zdravotnických zařízení, kteří pracují bez odborného dohledu v příslušném oboru. Mají minimálně 1 rok praxe v příslušném oboru v plném úvazku a absolvovali střední školu, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu.

 

Anotace

Kurz je zaměřen na získání potřebných vědomostí a dovedností k provádění uceleného terapeutického konceptu CIMT horní a dolní končetiny pro dospělé a děti s centrální lézí.

 

Rozsah kurzu

Celková délka kurzu je 60 výukových hodin (á 45 minut)

Teoretická výuka: 32 hodin

Praktická výuka: 28 hodin

 

Počet kreditů

36

 

Místo konání

Sanatoria Klimkovice

 

Lektor

Mgr. Karin Laská

 

Účastnický poplatek

20.000 Kč 

Cena za celý kurz A+B včetně studijních materiálů.

Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Tipy na ubytování v okolí zde.

Stravování je možné v komplexu Sanatorií Klimkovice - více zde.

 

Kontakt a přihlášky

Mgr. Romana Holaňová

CIMT@sanklim.cz

+420 736 504 179

Vstupní podmínky pro přijetí do kurzu


 1. Podaná písemná přihláška k účasti na kurzu (elektronickou poštou). O zařazení do kurzu a termínu konání je uchazeč informován prostřednictvím elektronické pošty, nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky.
 2. Uvedení čísla Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, ergoterapeut popř. úředně ověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti fyzioterapeuta, ergoterapeuta.
 3. U cizích státních příslušníků úředně ověřená kopie rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR.
 4. Zaměstnavatelem podepsané prohlášení o délce praxe v oboru fyzioterapie, ergoterapie (je součástí přihlášky). Délka praxe před zařazením do kurzu musí být minimálně 1 rok.
 5. Uhrazená částka ve výši 20.000,- Kč (za celý kurz) k datu uvedeného na faktuře, která Vám bude doručena na Váš kontaktní email po přijetí přihlášky.
 6. Kurzovné je nutno uhradit nejpozději 14 dnů před konáním první části kurzu v celé výši na č. ú. : 43-4929980237/0100.

 

Storno poplatek při zrušení účasti na kurzu:  

 • 14 pracovních dnů před konáním kurzu: 50% z ceny
 • 7 pracovních dnů před konáním kurzu: 100% ceny
 • V případě náhlé hospitalizace nebo onemocnění potvrzené lékařem, lze kurz absolvovat v prvním následující termínu kurzu. O absenci na kurzu (a  důvodu absence) je potřeba informovat organizátory co nejdříve emailem nebo telefonicky (na kontaktní mail nebo telefon).

Činnosti absolventa kurzu


 • na základě vyšetření zhodnotit stav pacienta k přijetí absolvování CI terapie
 • ovládat základní znalosti neuroplasticity mozku, její formy a způsob uplatnění v CIMT
 • znalost postupů a její rozdíly CI terapie u horní a dolní končetiny 
 • znalost rozdílného přístupu a způsobu terapie u dospělých a dětí
 • ovládat základní testovací metody a postupy sběru dat a jejich vyhodnocování
 • znát způsob zařízení a vybavení pracoviště CI terapie pro děti a dospělé pomůckami
 • sestavit plán denních činností v rámci CIMT, vybrání vhodných shapingových činností, provést sběr dat včetně vyplnění protokolu motorických činností, provést nácvik Task Practice z pohledu ergoterapeuta, fyzioterapeuta 
 • cíleně aplikovat ergoterapeutické, fyzioterapeutické postupy specifické pro Constraint Induced Movement Therapy horní a dolní končetiny u dětí a dospělých s centrálním poškozením nervového systému
 • edukovat pacienty ve fyzioterapeutických, ergoterapeutických postupech dle CIMT

Podmínky ukončení kurzu


 • účast na obou částech kurzu (A+B) v celkové délce 60 vyučovacích hodin 
 • úspěšné složení písemného testu na konci kurzu B z probraných témat dle učebního plánu v rozsahu minimálně 80% správně zodpovězených otázek. Požadavek na účastníky je 85% účasti na kurzu.
 • úspěšné složení závěrečné praktické zkoušky – uchazeč musí předvést na zdravém probandovi schopnost aplikace principů CIMT.
 • při nesplnění podmínek ukončení, prokázání nedostatečné znalosti aplikace metody, má uchazeč možnost opakování závěrečné zkoušky nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 rok po ukončení kurzu. Termín závěrečné zkoušky dohodne uchazeč s lektorem.
 • řádné splnění podmínek ukončení kurzu opravňuje absolventy aplikovat principy CIMT v praxi, provádět terapii CIMT
 • po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu vydá akreditované zařízení certifikát, který má platnost pro Českou republiku. V certifikátu je uvedena činnost, ke které absolvent získal zvláštní odbornou způsobilost (viz § 61, § 64 Zákona č. 96/2004 Sb v platném znění).

O metodě CIMT


CIMT je ucelený koncept pro reedukaci hybnosti paretické dolní nebo horní končetiny v rámci intenzivní neurorehabilitace pacienta s klinickým obrazem hemiparézy. Koncept CIMT jsme převzali z Alabamské univerzity v americkém Birminghamu, kde byla metoda pod vedením psychologa Dr. Edwarda Tauba, Ph.D. rozpracována do současné podoby. Sanatoria Klimkovice mají s tímto unikátním konceptem více než tříletou zkušenost, za tuto dobu odléčila přes 180 pacientů.

 

CI terapie horní končetiny je navržená k překonávání „learned non-use“ fenoménu a ke zlepšení motorické funkce paretické končetiny za použití dvou základních principů: imobilizací neparetické horní končetiny pomocí speciální rukavice a současného velmi intenzivního a koncepčně přesně definovaného tréninku paretické končetiny. U CI terapie DK není problémem naučené nepoužívání, ale nesprávně naučené používání. To je také jeden z důvodů, proč se neparetická končetina neimobilizuje, pouze u některých pacientů se neparetická končetina znestabilňuje balanční podložkou, čímž dojde k většímu zapojení paretické končetiny. CI terapie má u pacientů s hemiparézou v subchronickém a chronickém stadiu onemocnění významný vliv na zvýšení funkční soběstačnosti a obnovu funkce paretické končetiny.

 

Více informací o CIMT a jejich výsledcích

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/ci-therapy-18/

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/ci-therapy-2/

https://www.facebook.com/Život-po-CMP-Sanatoria-Klimkovice-729112870521370/

 

Profil školitele


Mgr. Karin Laská, DiS.

 

ABSOLVOVANÉ STUDIUM:

 • 2012 - 2014
 • 2009 - 2012

Prešovská univerzita v Prešově, obor fyzioterapie (magisterské studium)

Prešovská univerzita v Prešově, obor fyzioterapie (bakalářské studium)

 • 2006 - 2007

Jazyková škola Cloverleaf se zaměřením na anglický jazyk - FCE

 • 2003 - 2006

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Ostravě, obor Diplomovaný ergoterapeut

 • 1999 - 2003

Střední zdravotnická škola v Karviné, obor Všeobecná sestra

 

 

ABSOLVOVANÉ KURZY A ŠKOLENÍ:

 • Rehabilitace u funkčních poruch ramenního kloubu, stabilizace ramene (2008, školitel Eva Janíková)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch v oblasti ramenního pletence (2009, školitel MUDr. Poděbradský)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (2012, školitel Eva Janíková)
 • Rehabilitační metoda SM Systém – I., II. část (2013, školitel Mgr. Iveta Sedlářová)
 • Medical Taping Concept (2013, školitel Lucie Krestová)
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (2013, školitel Bc. Renata Filatova, PhDr. Hana Stachová)
 • Snoezelen v praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (2013, školitel Bc. Renata Filatova, PhDr. Hana Stachová)
 • Spirální stabilizace (2014, školitel MUDr. Richard Smíšek)
 • Rehabilitace spastické parézy – část A,B (2014, školitel As.MUDr.Martina Hoskovcová)
 • Základní kurz PANat s nafukovacími dláhami Johnstone (2014, školitel Renata Vodičková, DiS.)
 • Constraint Induced Movament Therapy – lower extremity, children (2014, školitel David Morris, PT, PhD)
 • Constraint Induced Movement Therapy – upper extremity, adult (2014, kolitel David Morris, PT, PhD)
 • Neurorehabilitace u pacientů po CMP (2014, Mgr. Veronika Kristková)

 

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 • Naše roční zkušenosti s rehabilitací chůze na zařízení LokoStation a LokoHelp, 2009, Sborník abstraktů, II. Sympozium      Rehabilitační a lázeňské medicíny
 • Kazuistika: Komplexní rehabilitační péče u pacienta po fraktuře pánve v Lázních Darkov, Sborník abstraktů, II. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí, Rožnov p. Radhoštěm, 2012, ISBN 978-80-260-2042-4
 • CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny, Sborník abstraktů, IV. Konference fyzioterapie REHASPRING, Čelákovice, 2015
 • Efekt Terapie vynuceného používání (Constraint Induced Movement Therapy) u pacientů s hemiparézou v chronickém stádiu onemocnění, Rehabilitácia, ISSN 0375-0922, 2015
 • Efekt Constraint Induced Movement Therapy (terapie vynuceného používání) u pacientů s hemiparézou v chronickém stádiu onemocnění, Neurologie pro praxi, 2016, ISSN 1213-1814
 • Kazuistika: CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny, 3. konference Fyzioterapie, psychoterapie a roztroušená skleróz, 2016 http://www.msrehab.cz/useruploads/files/Akce/2016-Konference%20MSrehab%20Ol%C5%A1anka/9%20-%20Lask%C3%A1_CIM%20terapie%20vynucen%C3%A9ho%20pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20paretick%C3%A9%20kon%C4%8Detiny.pdf 

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube