CZ UAE RUS EN

Pooperační léčebně-rehabilitační péče po totální endoprotéze

Pooperační léčebně rehabilitační péče po TEP


Sanatoria Klimkovice poskytují v rámci lázeňské léčebně-rehabilitační péče pooperační rehabilitaci klientům po totální náhradě  kyčelního nebo kolenního kloubu. Jde o lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou ve formě komplexní lázeňské léčebně-rehabilitační péče, na kterou ve velké míře klienti nastupují prostřednictvím přímého překladu z nemocnice po operaci. Při lázeňské léčebně-rehabilitační péči formou překladu „z lůžka na lůžko“ dochází k větším změnám v rozsahu pohybu operovaného kloubu i svalové síle než-li při nástupu na léčebně-rehabilitační péči v pozdějším období.

 

Pokrok dosažitelný cílenou lázeňskou léčebně rehabilitační péčí v Sanatoriích Klimkovice

Obnovení funkce  a snížení bolesti operovaného kloubu je hlavním cílem pooperační rehabilitace.

V průběhu pobytu je potřeba proto intenzivně pracovat na:

 • zvýšení svalové síly dlouhodobě málo používané a šetřené končetiny

 • protažení zkrácených svalů

 • zvýšení rozsahu pohybu

 • zlepšení stabilizační funkce kloubu

 • zlepšení kvality chůze

 • zlepšení soběstačnosti pacienta

 • a v neposlední řadě zvýšení celkové kondice

 

V tomto úsilí je pacientovi nápomocen veškerý zdravotnický personál a zejména erudovaní fyzioterapeuté a ergoterapeuté.

 

Měření výsledků léčby

Zkoumaný "vzorek" klientů na pooperační rehabilitaci po TEP kyčle nebo kolene - 830 pacientů. Z toho bylo 667 přeloženo přímo z nemocnice, a to v průměru okolo 11. pooperačního dne.  U uvedeného vzorku klientů jsme sledovali vstupní svalovou sílu v okolí daného kloubu a rozsah pohybu. Výsledky ukazují zlepšení u všech pacientů tj. přijatých v časném pooperačním období i později. Pacienti přijatí překladem „z lůžka na lůžko“ dosahují výraznějšího zlepšení.Rozdíl v dynamice změn ve skupině pacientů přijatých v časném pooperačním období a ve skupině pacientů přijatých mezi 3-6. měsícem po operaci je uveden v následujícím grafu.

 

graf 1  graf 2   

 

Pozn:  SS - svalová síla      SS F - svalová síla flexe, ohnutí       SS E - svalová síla extenze, natažení         SS AB - svalová síla unožení do strany

Rozsah S - rozsah pohybu v boční rovině-předozadní (pohled na člověka z boku)          Rozsah AB - rozsah pohybu do unožení

 

 

Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Zkoumaný vzorek klientů po TEP kyčle - 406 (194 žen a  212 mužů), z toho přímým překladem z nemocnice 329.

Jejich průměrný věk byl 66,42 let.

 

Sledované veličiny měření

 1. Svalová síla
 2. Rozsah pohybu kloubu:
 • v předozadní rovině (pohyb nohy v kyčli zepředu dozadu)
 • v čelní rovině (pohyb nohy v kyčli do strany)

 

1. Svalová síla

Po absolvování léčebně rehabilitační péče došlo u sledovaného vzorku klientů ke zvýšení svalové síly v průměru o 15,7%, což je 0,5 stupně dle stupnice svalové síly.

 

Stupnice svalové síly

žádný pohyb

 0

Svalový záškub

 1

Aktivní pohyb s vyloučením gravitace

 2

aktivní pohyb proti působení gravitačního pole

 3

Aktivní pohyb proti lehkému odporu terapeuta

 4

Aktivní pohyb proti silnému odporu terapeuta

 5

   

2. Rozsah pohybu kloubu

Rozsah pohybu kyčelního kloubu v předozadní rovině byl v průměru zlepšen o 18%, což je o 14,5 stupňů pohybu.

Rozsah pohybu kyčelního kloubu v čelní rovině byl v průměru zlepšen o 27,5%, což je o 5,5 stupně pohybu.

 

Svalová síla ani rozsah pohybu v kloubu nám sám o sobě nic neříká o funkci kloub a ani o tom, jak se to projeví v běžném životě a co vlastně pro běžný život pacient potřebuje.  Takovým důležitým funkčním cílem je např. kvalitní chůze. Pro ni potřebujeme dobrou celkovou kondici pacienta a pak také schopnost končetinu v kyčelním kloubu zanožit. Hlavním problémem pacientů po TEP kyčle je zjednodušeně  řečeno nefunkční hýžďový sval, zkrácené svaly v třísle a tím neschopnost kyčle napřímit se do roviny s trupem.  Pro chůzi ale potřebujeme nejen to, ale navíc umět zanožit. Pro kvalitní chůzi je potřeba zanožení kolem 10 stupňů. Pacienti, kterým se podaří kyčelní kloub pouze napřímit do roviny s trupem, jsou schopni relativně dobré chůze, nicméně dochází opakovaně k přetěžování bederní páteře. Po operaci kyčelního kloubu je chůze možná, nicméně výrazně nekvalitní, dána dlouhodobou předoperační bolestí a ztuhlostí kloubu. Nevhodný pohybový stereotyp s minimální aktivitou hýžďových svalů se velice obtížně mění a ovlivňuje. Jak je patrné z dalšího grafu, je schopno kvalitní a dobré chůze 90% pacientů opouštějící Sanatoria Klimkovice.

 

graf 4   5 

 

Další činností, kterou člověk ke svému pohybu potřebuje je schopnost chůze po schodech.  K této činnosti kromě napřímení v kyčelním kloubu potřebuje také schopnost kyčelní kloub dostatečně ohnout. Navíc velkou část dne člověk tráví v sedě. I pro tuto zdánlivě jednoduchou polohutaké potřebuje umět ohnout kyčelní kloub, a to do 90 stupňů. Z dalšího grafu je zřejmé, že 84% pacientů nemá po ukončení léčby v Sanatoriích se sedem (a tudíž ani s chůzí po schodech) žádný problém.

 

Posledním pohybem kyčelního kloubu je schopnost unožení (abdukce). Tento pohyb umožňuje posuny do stran v jakékoliv poloze (lehu, sedu, stoji), zlepšuje tudíž obecně pohybový komfort pacienta. 82% pacientů je schopno na konci léčebného pobytu funkčního unožení umožňující běžný komfort „zdravého člověka“.

 

6

   7

 

 

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Do měření výsledků lázeňské léčebně rehabilitační péče po TEP kolene bylo zapojeno 430 klientů Sanatorií Klimkovice. 

Většina z nich se do lázní dostala přímým překladem z nemocnice – 338 klientů.

Jejich průměrný věk byl 68,71 let.

 

Sledované veličiny měření

 1. Svalová síla
 2. Rozsah pohybu kloubu:
 • v předozadní rovině (pohyb nohy v koleně zepředu dozadu)

 

1. Svalová síla

Po absolvování lázeňské léčebně rehabilitační péče došlo u sledovaného vzorku klientům ke zvýšení svalové síly v průměru o 12%, což je 1/3 stupně dle stupnice svalové síly.

 

Stupnice svalové síly

žádný pohyb

 0

Svalový záškub

 1

Aktivní pohyb s vyloučením gravitace

 2

aktivní pohyb proti působení gravitačního pole

 3

Aktivní pohyb proti lehkému odporu terapeuta

 4

Aktivní pohyb proti silnému odporu terapeuta

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozsah pohybu kloubu:

 • v předozadní rovině (pohyb nohy v koleni zepředu dozadu)

kol 2

 

Svalová síla a rozsah pohybu

Po absolvování rehabilitační péči došlo u sledovaného vzorku klientů ke zvýšení svalové síly v průměru o 12% a rozsahu pohybu o 19%.  Zlepšení rozsahu pohybu a svalové síly jsou důležitým předpokladem pro návrat správné funkce kolenního kloubu po operaci. Pacienti, kteří jsou přeloženi k rozcvičení přímo z nemocnice daleko dříve dosahují větších rozsahů pohybů a svalové síly viz graf níže  Daleko dříve jsou plně soběstační a zvládají delší úseky chůze.

 

tep koleno - síla   koleno rozsah

 

Nicméně svalová síla ani svalový rozsah nám sám o sobě nic neříká o funkci kloubu ( např. jeho stabilitě) a ani o tom, jak se to projeví v běžném životě a co vlastně pro běžný život pacient potřebuje.  Takovým důležitým funkčním cílem je např. schopnost koleno ohnout do 90 stupňů. Tento úhel je potřebný pro správný sed, ve kterém trávíme velkou část dne. Pacienti přeloženi přímo z nemocnice správný sed zvládají v 84% již po pěti týdnech, kdy opouštějí Sanatoria. Pacienti nastupující do lázní po cca 3-6 měsících mají v průměru flexi 82 stupňů. To je menší flexe v koleni než pacienti po 5 týdnech z lázní odcházející.

 

 

 

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube