CZ UAE RUS EN

Platební a storno podmínky


 • Pobyty rezervujeme 5 týdnů před plánovaným nástupem. Rezervace pobytu Vám bude písemně potvrzena a rovněž obdržíte podrobné informace o nástupu a možnostech úhrady. Úhrada musí být provedena před nástupem do Sanatorií.
 • Bude-li Vámi vybraný termín již obsazen, lázně Vám s Vaším souhlasem nabídnou náhradní termín pobytu.
 • V případě, že bude pobyt stornován 7 a více kalendářních dní před nástupem, vyhrazují si Sanatoria právo účtovat 5% z celkové částky, v případě že bude stornován 6 až 0 kalendářních dní, bude účtováno 50% z celkové částky.

Příplatky


 • Lázeňský poplatek         10,-Kč/osobu/den

Lázeňský poplatek Městu Klimkovice není zahrnut v cenách pobytů a hradí se hotově v den nástupu. Výše poplatku dle platné vyhlášky města Klimkovice. Od placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, starší 70 let, držitelé průkazu ZTP-P, jejich průvodci a studenti po předložení potvrzení o denním studiu.

 

 • Parkování                           10,-Kč/1den

K parkování na místech vyhrazených pro klienty lázní je nezbytné mít povolení. Parkovací lístek Vám vystaví v recepci. Držitelé průkazů ZTP/P mají parkování zdarma.

Obecné kontraindikace lázeňské léčby


 • Infekční choroby přenosné na člověka a bacilonosičství
 • Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie
 • Často se opakující profusní krvácení
 • Zhoubné nádory zjištěné po dobu léčení a po tomto léčení s klinicky zjistitelnými známkami pokračování choroby
 • Epilepsie s výjimkou případů, při kterých se v posledních třech letech nevyskytl žádný záchvat
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy
 • Závislost na návykových látkách
 • Těhotenství
 • Dekubity
 • Neschopnost alespoň částečné sebeobsluhy
 • Tracheostomie, nasogastrická sonda, gastrojejunální sonda
 • Těžká renální insuficience
 • Hemodialýza
 • EF levé komory pod 20%

Obecná upozornění


 • Nástupní dny jsou pondělí až pátek, v případě 3denních pobytů pobytů pondělí, úterý a pátek.
 • Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 10,00 hodin, v den odjezdu do 9,00 hodin, v případě 3dennícho pobytů v den příjezdu od 16,00 hod, v den odjezdu do 18,00 hodin.
 • V ceně pobytu není zahrnuto žádné pojištění, léky ani zdravotnický materiál. Pokud léky pravidelně užíváte, zajistěte si, prosím, potřebné množství na celou délku pobytu v lázních.
 • Potřebujete-li podstatnou dopomoc při úkonech denní potřeby (přesunu na vozík nebo do vany, oblékání, hygieně, doprovod na procedury…), je nezbytné si zajistit vlastní doprovod, který Vám tuto dopomoc poskytne. Při nesplnění této podmínky si Sanatoria Klimkovice vyhrazují právo na zrušení tohoto pobytu.
 • V Sanatoriích je stálá lékařská a sesterská služba.
 • Pobyty se psy a jinými zvířaty nejsou v Sanatoriu možné (s výjimkou vodicích psů).
 • Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech.
 • Pokud Vám zdravotní stav nedovolí tyto procedury v plném rozsahu absolvovat, využijte raději léčebný program s názvem „Lázeňská klasika“, kde Vám lékař při vstupní konzultaci sestaví individuální balneorehabilitační program s ohledem na Váš zdravotní stav a aktuální zdravotní problémy.
 • Na místě je možné zakoupit další léčebné procedury.
 • Změna cen vyhrazena.

Zásady ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AquaKlim, s.r.o., IČ 27849562 se sídlem Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava (dále jen: „správce“).


2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Sanatoria Klimkovice, Hýlov 24, Klimkovice; email: info@sanklim.cz; telefon: 556 422 111

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktním emailem pověřence je gdpr@sanklim.cz.

 

 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.


2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt); v případě objednávky některého z lázeňských či neurorehabilitačních programů je rovněž vyžadováno poskytnutí rodného čísla či data narození, případně lékařské zprávy; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu / objednávkového formuláře a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu / objednávkového formuláře,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 

VI. Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube