CZ UAE RUS EN

Indikace pro lázeňskou léčbu dětí a dorostu


Přehled indikací

Indikace pro lázeňskou léčbu dospělých


Přehled indikací

Obecné kontraindikace lázeňské léčby


  • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního typu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí nebo jinou formou TBC, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.
  • Všechny nemoci v akutním stádiu. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
  • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
  • Labilní diabetes mellitus /s výjimkou u dětí a dorostu/ a dekompensovaný diabetes mellitus.
  • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu. Kachexie všeho druhu.
  • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
  • Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
  • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
  • Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze /s výjimkou nevidomých/. Přijetí nemocného /zpravidla s průvodcem/ je popřípadě možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
  • Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna.
  • Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
  • Těhotenství.
  • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. Hypertenze na 16 kPa diastolického tlaku /-120 mm Hg/.

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube