CZ UAE RUS EN

Psychologie


  • INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychologem/psychoterapeutem, a to v souladu s aktuálními vědeckými poznatky. Psycholog zde dětem pomáhá s adaptací na lázeňský pobyt, poskytuje podporu pacientům s psychickými obtížemi, pomáhá zvládat stres, čelit obtížným životním situacím, nabízí výchovné poradenství jejich rodičům, pomáhá při zpracovávání ztrát, s adaptací na akutní či chronické onemocnění, poskytuje krizovou intervenci.

 

  • SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE u dětí zde má za cíl zlepšení osobní pohody, zmírnění adaptačních obtíží, rozvoj adekvátního sebehodnocení a budování pozitivních vztahů mezi dětmi pomocí společných zážitků při skupinové práci. Aktivity ve skupině zahrnují jógu, relaxaci, práci s představou a dechem, rozvíjejí kreativitu.

 

  • SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE - SKUPINOVÝ KOGNITIVNÍ TRÉNINK je určen především pro děti s neurovývojovými vadami. Cílem tréninku je stimulace poznávacích funkcí a také rozvoj emočně-sociální složky u dětí s mírnějšími kognitivními obtížemi. Při práci v malých, dvojčlenných skupinách uplatňujeme vysoce individualizovaný přístup, přirozeně vedeme děti ke spolupráci a vzájemnému respektu.

 

  • KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ - děti v programu OLÚ_35 jsou komplexně psychologicky vyšetřeny. Cílem tohoto vyšetření je posouzení vývojové úrovně dítěte, zmapování jeho silných i slabých stránek, posouzení schopnosti spolupráce, emočního stavu, řeči i úrovně sociálních kompetencí. Výstupem je pak souhrnná zpráva z vyšetření, včetně doporučení vhodných způsobů rozvoje dítěte v oslabených oblastech.  Při opakovaných pobytech pak sledujeme vývojový trend.