CZ UAE RUS EN

psychologie


  • INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychologem/psychoterapeutem, a to v souladu s aktuálními vědeckými poznatky. Psycholog zde pomáhá s adaptací na lázeňský pobyt, poskytuje podporu klientům s psychickými obtížemi, pomáhá zvládat stres, čelit obtížným životním situacím, nabízí pomoc v oblasti partnerských vztahů, výchovné poradenství, pomáhá při zpracovávání ztrát, s adaptací na akutní či chronické onemocnění, poskytuje krizovou intervenci. Psychologická péče je přínosnou součástí léčby bolesti, poruch spánku, úzkostných a depresivních stavů.

 

  • INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE - KOGNITIVNÍ TRÉNINK

Individuální kognitivní trénink je určen zejm. pacientům po úrazech hlavy a cévních mozkových příhodách, které trápí závažnější obtíže s pamětí, pozorností, zrakovým vnímáním a orientací v prostoru, pro klienty s narušenými vyjadřovacími schopnostmi a oslabenými exekutivními funkcemi, jako je plánování, organizace a koordinace činností, flexibilita, schopnost řešit problémy. Je také vhodný pro klienty se sníženou schopností kontrolovat impulzivitu a afektivitu. Trénink kognice zpravidla navazuje na psychologické vyšetření, v němž jsou zmapovány dílčí kognitivní deficity a současně i silné stránky pacienta. Poté je vypracován individuální plán kognitivní rehabilitace. Při kognitivní stimulaci se neomezujeme pouze na mechanický dril dílčích kognitivních schopností, ale využíváme principů zprostředkovaného učení, s cílem praktického uplatnění obnovených schopností a dovedností v běžném životě.

 

  • SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE – SKUPINOVÝ KOGNITIVNÍ TRÉNINK

Skupinový kognitivní trénink je určen zejm. pacientům po úrazech hlavy a cévních mozkových příhodách, které trápí mírnější obtíže s pamětí, pozorností, vyjadřovacími obtížemi, oslabeným zrakovým vnímáním a orientací v prostoru a potížemi v plánování, organizaci a koordinaci činností, sníženou flexibilitou a narušenou schopností řešit problémy. V našem konceptu jsou zde zahrnuty také aspekty skupinové dynamiky – tedy vzájemná podpora členů skupiny, sdílení, výměna zkušeností a vzájemná pomoc. Při skupinové práci se dbá na přísné zachovávání mlčenlivosti. Každý člen skupiny má právo si stanovit vlastní hranice intimity, které jsou zde ostatními plně akceptovány.

 

  • SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE – RELAXACE

Při relaxaci dochází k přirozenému zpomalení fyziologických pochodů, což napomáhá léčení řady zdravotních problémů. Zklidnění mysli vede k větší emocionální stabilitě a vyrovnanosti. Nácvik relaxace probíhá v relaxační místnosti pod vedením zkušeného psychologa. Pro navození a prohloubení relaxovaného stavu se využívá práce s dechem, vizualizace a řízená imaginace.

 

  • SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE – POHYB

ČCHI-KUNG/JÓGA - cvičení má výrazný léčivý a harmonizační efekt, zlepšuje rovnováhu a jemně posiluje všechny svalové skupiny. Oba typy cvičení napomáhají obnovit a udržovat tělesnou i duševní vitalitu.

 

  • SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE - RS

Lidská psychika je úzce spjata s procesy probíhajícími v těle a naopak. Náš koncept skupinové práce u pacientů s roztroušenou sklerózou kombinuje výhody skupinového kognitivního tréninku a skupinové psychoterapie. Členové terapeutické skupiny obvykle trpí obdobnými zdravotními problémy. Mohou se navzájem srovnávat, pochopit, že jejich obtíže jsou pro ostatní rovněž běžnou součástí života, a nalézt v sobě schopnosti, kterými mohou pomoci nejen sobě, ale také ostatním. Kognitivní trénink napomáhá udržení duševní svěžesti a zmírňování případných kognitivních deficitů, které nemoc přináší. Při skupinové práci se dbá na přísné zachovávání mlčenlivosti. Každý člen skupiny má právo si stanovit vlastní hranice intimity, které jsou zde ostatními plně akceptovány.