CZ UAE RUS EN

Zásady ochrany osobních údajů


Provozovatel zaručuje všem návštěvníkům tohoto serveru ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě GDPR a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř společnosti a také prostředníkem mezi společností, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@sanklim.cz

 

 

Vážení klienti,

z platné právní úpravy zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a touto cestou bychom Vám chtěli předat důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Když nakládáme s osobními údaji, uplatňujeme zásadu minimalizace, což znamená, že jakmile doba, po kterou máme povinnost uchovávat vaše osobní údaje, uplyne, dojde v našich databázích a informačních systémů k anonymizaci Vašich osobních údajů.

 

1. Kdo jsme a jaké údaje zpracováváme?

 

AquaKlim, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČO: 27849562, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 31571, provozující nestátní zdravotnické zařízení Sanatoria Klimkovice, Hýlov 24, PSČ 742 84 (dále jen „lázně“) ve vašem případě zpracovávají:

u Vašich pobytů v našich lázních:

 

-kontaktní osobní údaje obsažené v registrační kartě, kterou jsou vyplněny při započetí Vašeho pobytu v našich lázních:

 • jméno a příjmení, příp. titul,
 • datum narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • číslo OP  a ZTP pro účely evidence a úhrady místních poplatků 
 • telefonní a e-mailové spojení,
 • v případě samoplátců též údaje o úhradě pobytu
 • v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza – tyto údaje se vyplňují v přihlašovacím tiskopisu pro cizince.

 

- údaje v souvislosti s poskytování léčebné rehabilitační péče včetně ambulantní a poskytováním služeb a to dle návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (dále jen OLÚ), návrhu na  lázeňskou léčebně rehabilitační péči,  žádanek vystavených lékaři na poskytnutí ambulantní rehabilitaci potřebné pro vedení zdravotní dokumentace:

 

a) u pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami:  

 • číslo pojištěnce uvedené v návrhu včetně zdravotní pojišťovny pojištěnce,
 • údaje o navrhujícím lékaři pro účely ochrany životně důležitých zájmů klientů – zejména za účelem upřesnění zdravotního stavu,
 • údaje o zaměstnavateli,
 • údaje o diagnóze, zdravotním stavu
 • údaje o délce pobytu,
 •  údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našem zařízení a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb zdravotní pojišťovnou
 • údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našem zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče,

 

b) u samopláteckých léčebných pobytů

 • údaje o délce pobytu,
 • údaje o diagnóze, zdravotním stavu
 • údaje o ošetřujícím lékaři pro účely ochrany životně důležitých zájmů klientů – zejména za účelem upřesnění zdravotního stavu,    
 • údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našem zařízení 
 • údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našem zařízeních,

 

 

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Výše uvedené údaje zpracováváme zejména na základě právního vztahu mezi Vámi a našimi lázněmi, tj. v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy o poskytování lázeňské péče, ubytování a případných dalších služeb ve smyslu čl. 6 bod 1 písm. b) nařízení GDPR.

Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Návrhy na poskytování zdravotní péče naše lázně získávají od Vaší zdravotní pojišťovny.

Obdobně též údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě.

V případě hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění se k němu přidává též naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našem zařízení a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami. Jde tedy o zpracovávání nezbytné pro splnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 bod 1 písm. c) nařízení GDPR.

Z téhož zákonného důvodu zpracováváme údaje k evidenci související s úhradou poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích pro všechny ubytované a v případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.

 

V případě, kdy jste nám poskytl souhlas ke zpracovávání Vašich kontaktních údajů a údajů o Vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě Vašeho souhlasu. Účelem zpracování je zde naše možnost informovat Vás o nabídkách našich služeb a výrobků. Jde tedy o zákonný důvod ve smyslu čl. 6 bod 1 písm. a) nařízení GDPR.

 

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme též v souladu s ustanovením čl. 6 bod 1 písm. f) nařízení GDPR pro účely našich oprávněných zájmů, samozřejmě mimo případů, kdyby tyto naše oprávněné zájmy byly převáženy Vašimi základními právy a svobodami. Z tohoto důvodu zpracováváme pouze údaje za účelem prokázání řádného poskytnutí služeb pro případné reklamace.

 

Pokud zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v bodě 1 písmeno a) a b) tohoto textu pak tak činíme výlučně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče či léčby a při plnění podmínek a záruk uvedených v nařízení GDPR, to vše ve smyslu č. 9, odst. 2 písm. h) nařízení GDPR.

 

Co se týče délky zpracování Vašich osobních údajů, pak za účelem poskytování zdravotních a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu Vašeho léčebného pobytu v našich lázních a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. V případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, pobyt od-do, adresa plátce, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

 

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

 

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

V případě cizinců předáváme cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby, dodavateli IT systému a dle potřeby překladatelům. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel.

 

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

 

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 

 • právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
 • v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

 

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: AquaKlim, s.r.o. Sanatoria Klimkovice, Hýlov 24, PSČ 742 84 anebo můžete též kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese GDPR@sanklim.cz.

 

V Klimkovicích, dne 24.5.2018