CZ UAE RUS EN

Objednávám neurorehabilitační program


*)
 
Pacient
 
Doprovod
 
Kontaktní údaje
 
Možnost přiložení lékařské dokumentace
Správce je oprávněn, aby sdělené osobní údaje uváděné na fakturách a dokladech a v jiných písemnostech za účelem proplácení služeb/získání příspěvků předával tomuto subjektu , případně subjektu, který mu bude sdělen písemně, nebo e-mailem. Jedná se především o nadace, které se podílí na spolufinancování léčebného pobytu. V případě, že jméno subjektu ještě nevíte, doplňte zde "Dle uvážení Správce" nebo nechejte pole prázdné, doplníme jej později.

*) Lázně si vyhrazují právo upravit termín nástupu v souladu s kapacitními možnostmi.

Platební a storno podmínky: Pobyty rezervujeme podle kapacitních možností lázní. Rezervace pobytu Vám bude písemně potvrzena a rovněž obdržíte podrobné informace o nástupu a možnostech úhrady. Úhrada musí být provedena 7 dní před nástupem do Sanatorií. V případě, že úhrada nebude včas provedena, nebudete do léčebného programu zařazeni.

Důležitá informace: Dojde-li v průběhu léčebného pobytu ke zdravotním potížím pacienta, či jiným závažným důvodům, které nedovolují pokračování v léčbě, bude pobyt na základě rozhodnutí vedoucího lékaře SK ukončen. Sanatoria Klimkovice Vám nabídnou náhradní termín, ve kterém bude možno dokončit nevyčerpanou část pobytu, případně Vám vrátí adekvátní finanční částku za nevyčerpaný pobyt.

Odesláním objednávky potvrzuji, že jsem si přečetl kontraindikace léčby uvedené na webu SK.

Souhlasím s použitím osobních dat k zajištění pobytu a s případnými storno podmínkami v Sanatoriích Klimkovice a jsem zároveň seznámen(a) s uvedenými kontraindikacemi pro přijetí k léčebnému pobytu.

Souhlas s dalším zpracováním osobních údajů
Souhlasím s tím, aby společnost AquaKlim, s.r.o., IČO: 27849562, sídlem Gorkého 3037/2, Ostrava, PSČ 702 00 Moravská Ostrava, provozující Sanatoria Klimkovice (dále jen „Společnost“ a také „Správce“) zpracovával výše uvedené osobní údaje a to včetně osobních údajů sdělených a zaslaných k této objednávce o zdravotním stavu pacienta a údaje níže uvedené, ke kterým dám souhlas a to k následujícím účelům, resp. následujícím způsobem, a to pouze v rozsahu vyznačeném. SOUHLAS označte zakroužkováním „ANO“ NESOUHLAS zakroužkováním „NE“
Tento souhlas uděluji zcela svobodně a výslovně uvádím, že souhlasím s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Je mi známo, že mám právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat a požádat o výmaz svých údajů, současně potvrzuji, že mi byly zodpovězeny všechny dotazy, které jsem před podpisem tohoto formuláře správci položil/položila.
Souhlas uděluji na období do ukončení mého pobytu v lázních a na dobu tří let po ukončení tohoto pobytu.
Souhlas uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i v souladu s nařízením GDPR.
Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji jej svým podpisem dobrovolně.
Klient bere na vědomí, že informace o zpracovávání jeho osobních údajů je v přehledné formě k dispozici v budově A lázní a na internetových stránkách