CZ UAE RUS EN

Ceník výkonů


Logopedické výkony, obsahová náplň logopedických výkonů, ceník logopedických výkonů:

 

Vstupní logopedické vyšetření - děti   á 60 min / 1 600,- Kč

Logopedie individuální - děti               á 60 min / 1 600,- Kč

Logopedie individuální v cizím jazyce á 60 min / 2 800,- Kč

Komplexní logopedická zpráva - děti  á 60 min / 1 600,- Kč

Logopedická zpráva - děti                   á 30 min /    800,- Kč

Analýza videozáznamu s následnou telefonickou konzultací – děti  á 30 min / 800,- Kč

Videokonference – děti                       á 45+15 min / 1 600,- Kč

 

 

Vstupní logopedické vyšetření - děti

 

Vstupní logopedické vyšetření dětí zahrnuje převážně:

 

prostudování dokumentace,

anamnestický rozhovor,

soubor úkonů prováděných za účelem diagnostiky poruch řeči,

nastavení terapeutického plánu,

nastavení terapeutického plánu pro domácí nácvik,

stanovení cíle terapie,

doporučení vhodné frekvence terapií,

zahájení vlastní terapie,

zaškolení rodiče či doprovázející osoby pro domácí nácvik,

dle potřeb poskytnutí či zapůjčení metodických materiálů a pomůcek,

zápis do dokumentace,

navržení termínu další terapie

 

 

Vstupní logopedická konzultace – děti 

Vstupní logopedickou konzultaci absolvují děti v průběhu lázeňského pobytu. Vstupní logopedická konzultace je účtována jako výkon Logopedie individuální – děti, neurčí-li lékař při příjmu dítěte k lázeňskému pobytu jinak.

Požadavek na vstupní logopedickou konzultaci – děti sdělte lékaři při vstupním vyšetření v úvodu léčebného pobytu nebo v kdykoli v průběhu pobytu. Uvedený požadavek oznamte též na časování procedur.

 

Vstupní logopedické vyšetření dětí zahrnuje převážně:

 

prostudování dokumentace,

anamnestický rozhovor,

soubor úkonů prováděných za účelem diagnostiky poruch řeči,

nastavení či úprava terapeutického plánu,

stanovení cíle terapie,

doporučení vhodné frekvence terapií,

zápis do dokumentace

 

 

Logopedie individuální - děti

Jedná se o logopedickou terapii poskytovanou dětem v průběhu léčebného pobytu.

 

Logopedie individuální – děti zahrnuje převážně:

 

logopedickou terapii dle nastaveného terapeutického plánu,

poskytovanou v dohodnutém rozsahu a frekvenci,

informace rodiči či doprovázející osobě o průběhu a výsledcích terapie,

zaškolení rodiče či doprovázející osoby pro domácí nácvik,

dle aktuálních potřeb poskytnutí či zapůjčení metodických materiálů a pomůcek,

prostudování aktuální dokumentace,

aktualizace terapeutického plánu pro domácí nácvik,

zápis do dokumentace,

v případě ambulantních služeb navržení termínu další terapie

 

 

Logopedie individuální v cizím jazyce

Tuto terapii poskytujeme na základě vstupního pohovoru s rodičem či zákonným zástupcem dítěte. Logoped zjistí požadavky klienta a posoudí v jakém rozsahu je schopen poskytnout logopedickou péči. Dle dohody je následně sestaven terapeutický plán a cíl terapie, doporučena frekvence terapií, dle potřeby dojde k zajištění  služeb tlumočníka atd.

 

Neúčtuje se slovensky mluvícím klientům.

 

Pro více informací kontaktujte, prosím, koordinátora spec. léč. prog. pro děti :

 

Radka Ivanová

email: rivanova@sanklim, cz; neuro@sanklim.cz

tel: + 420 731 518 556

 

 

Komplexní logopedická zpráva - děti

Komplexní logopedickou zprávu vyhotovujeme na žádost rodiče či jiného zákonného zástupce dítěte.

 

Komplexní logopedická zpráva obsahuje především:

 

Specifikaci adresáta – pro koho a za jakým účelem je zpráva vyhotovena,

osobní údaje klienta,

školské zařízení, které dítě aktuálně navštěvuje

rodinnou a osobní anamnézu,

souhrn dosavadní logopedické péče v jiných zařízeních ( dle informací rodiče či zákonného zástupce, popřípadě analýzou odborných zpráv)

péči v našem zařízení od – do,

frekvence terapií,

terapeutický plán a cíl, ( dle požadavků podrobnější rozpracování terapeutického plánu pro domácí nácvik či pro účely školského zařízení ),

zhodnocení vývoje,

souhrn, diagnózu a doporučení

 

Způsob předání vyhotovené logopedické zprávy dohodne klinický logoped individuálně s klientem.

 

Logopedická zpráva - děti

Logopedickou zprávu vyhotovujeme na žádost rodiče či jiného zákonného zástupce dítěte.

 

Krátká logopedická zpráva obsahuje především:

 

Specifikaci adresáta – pro koho a za jakým účelem je zpráva vyhotovena,

Obsahová náplň logopedické zprávy odpovídá požadavku klienta.

 

Způsob předání vyhotovené logopedické zprávy dohodne klinický logoped individuálně s klientem.

 

 

 

Analýza videozáznamu s následnou telefonickou konzultací – děti 

Tato služba spočívá v zachycení, ukládání a přenosu obrazů a dat, které jsou určeny ke shlédnutí, analýze a interpretaci klinickým logopedem.

 

Služba je poskytována prostřednictvím přenosu digitálních obrázků, zvuků či dříve zaznamenaných videí z jednoho místa na druhé, aby klinický logoped mohl získat informace, analyzovat je a poskytnout klientovi/zákonnému zástupci/zpětnou vazbu telefonickým rozhovorem.

 

Tato služba je podmíněna vyplněním Informovaného souhlasu klienta a souhlasu pro analýzu videozáznamu. Tyto souhlasy je možno kdykoliv odvolat, bez nich ale tato služba nebude poskytována.

 

Časová dotace:  zaslaná videa v rozsahu max. 5 min + 25 minut (rozbor videa, zápis do dokumentace + telefonická konzultace ).

 

Omezení:

 

Poskytování této služby je podmíněno vyšetřením na pracovišti klinického logopeda (poskytovatele služby).

Poměr analýz videozáznamu s následnou telef. konzultací - min. 1x ročně osobní intervence v ambulanci klinického logopeda, poté může být pokračováno v této službě.

 

V případě zájmu o online logopedii kontaktujte, prosím, koordinátora neurorehabilitace:

 

Radka Ivanová

email: neuro@sanklim.cz

Tel: + 420 731 518 556

 

 

Videokonference – děti

Služba je prováděna s interaktivním zvukovým a obrazovým připojením v reálném čase.

Videokonference spojuje klienta s klinickým logopedem.

 

Způsob online videokonference i příslušný software / aplikaci stanoví klinický logoped (využity budou zejména obecně přístupné komunikační platformy a aplikace zajišťující maximální bezpečnost osobních údajů).

 

Aby mohla být videokonference úspěšně a účelně prováděna je nezbytné ji vykonávat v bezpečném/klidném prostředí bez přítomnosti dalších osob, s vhodným a stálým internetovým připojením a vyhovujícím technickým vybavením.

 

Poskytovaná terapie je rovnocenná rozsahem, povahou a kvalitou poskytovaných služeb osobně klinickým logopedem a je v souladu s právními předpisy, etickým kodexem a zásadami Asociace klinických logopedů České republiky z.s. a podmínkami stanovenými níže odkaz na etický kodex https://www.klinickalogopedie.cz/res/file/2020/eticky-kodex-nove-body.pdf

 

Tuto službu provádí klinický logoped (poskytovatel služby).

 

Tato služba je podmíněna vyplněním Informovaného souhlasu klienta a Souhlasu pro videokonferenci. Tyto souhlasy je možno kdykoliv odvolat, bez nich ale tato služba nebude poskytována. 

 

Tyto „videokonferenční služby“ nejsou omezeny místem, kde se provádí, pokud je služba v souladu s předpisy, zákony a uvedenými podmínkami.

 

Služby nejsou omezeny na určité logopedické diagnózy, ale výběr logopedických diagnóz u poskytování této služby je zcela na zvážení klinickým logopedem tak, aby byla co nejlépe zajištěna péče o klienta.

 

Omezení:

 

vstupní vyšetření probíhá pouze osobně, na pracovišti klinického logopeda (poskytovatele služby),

 

poměr videokonferencí a osobních návštěv klienta - dle zvážení klinického logopeda,

osobní intervence v ambulanci klinického logopeda je vhodná 1x za čtvrtletí u věkové skupiny 0-15, 1x ročně u věkové skupiny 15 a více,

poté může být pokračováno ve videokonferenční službě

 

Časová dotace:  45 min čistého času na terapii + 15 min příprava (připojení videokonference, příprava materiálů, uložení záznamů, zápis do dokumentace atd.)

 

V případě zájmu o online logopedii kontaktujte, prosím, koordinátora neurorehabilitace:

 

Radka Ivanová

email: neuro@sanklim.cz

Tel: + 420 731 518 556