CZ UAE RUS EN

Afázie


Afázie je porucha řečové komunikace vznikající náhle na podkladě organického poškození, nejčastěji po CMP, úrazech hlavy, nádorech mozku či degenerativních onemocněních.  Je to narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči způsobená dysfunkcí vymezených mozkových korových oblastí.

Zraková agnózie


Jde opostižení zrakových asociačních center v mozkové kůře. Klient je schopen zpracovat zrakový vjem, ale nedokáže ho zařadit do kontextu – kognitivně ho zpracovat, tzn. že vidí, ale neví co to je.  Je zachována podoba předmětu v dlouhodobé paměti, klient je schopen si předmět představit, pokud ho však vidí před sebou, nepozná ho. V důsledku poruchy klient nemůže číst, je narušena zraková orientace v prostoru. Mluvení a psaní není narušeno. Základní zrakové funkce (ostrost vidění, jas, kontrast, šířka zorného pole) jsou neporušeny. Bývá postižena nedominantní (pravá) hemisféra, která zabezpečuje zrakové vnímání a prostorovou orientaci, či obě mozkové hemisféry.

Hemianopsie


Ztráta zraku v zorném poli jednoho nebo obou očí (zorné pole je část prostoru vnímaná okem) způsobená narušením zrakové dráhy v centrální nervové soustavě. Může být pravostranná, levostranná, částečná nebo úplná.

Tumultus sermonis - brebtavost


Jde o extrémně zrychlené tempo řeči, místy až nesrozumitelnost, mluvní projev je setřelý nebo nepřesný, je doprovázen opakováním či naopak vynecháváním slabik, poruchami výslovnosti některých hlásek. Je zde narušen dechový rytmus – časté jsou nádechy mezi slovy i uvnitř slov. Celkově řeč působí roztržitě, zbrkle, temperamentně a impulzivně.  Potíže mohou být i v psaném projevu.

Balbuties - koktavost


Jsou to nedobrovolné a nekontrolovatelné poruchy plynulosti během mluvení, které jsou obvykle doprovázeny nadměrnou námahou při artikulaci a psychickou tenzí během promluvy. Specifické pauzy mohou trvat nápadně dlouho, jsou četné, objevují se na různých místech mluvy a narušují celkový rytmický tok řeči.

Porucha polykání - dysfagie


Dysfagie je název propotíže s polykáním, které vznikají při vytváření sousta v ústech nebo při posunu sousta z úst do žaludku. Problémy mohou být s polykáním tekutin, tuhé stravy nebo obou zároveň. Jsou důsledkem získaných neurologických poruch (např. CMP, poúrazové stavy, parézy některých hlavových nervů, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc atd.), často doprovázené získanou dysartrií, afázií a změnou hlasu. V jejich důsledku dochází k vysychání sliznice, poruchám metabolismu, změnám imunity, váhovému úbytku, snížení pocitu sebevědomí, zánětlivým procesům dýchací soustavy.

Dysartrie


Dysartrie je motorická porucha, kdy je narušena schopnost tvořit artikulovanou řeč. Na rozdíl od afázie zde nejsou přítomny poruchy jazyka jako systému, který zahrnuje gramatiku, význam slov atd., není narušena schopnost porozumění mluvené či čtené řeči. Vzniká v důsledku poškození centrálního nervového systému (od mozku samotného přes jeho dráhy, hlavové nervy), ale i v důsledku poškození nervosvalového přenosu nebo svalu samotného. U dospělých jedinců vzniká náhle jako důsledek CMP, úrazu hlavy, nádoru, infekčního nebo degenerativního onemocnění.

Toto poškození může způsobit parézu (obrnu), poruchu tonu (svalového napětí) či poruchu koordinace artikulačního svalstva (svalstvo jazyka, obličeje, měkkého patra, hltanu, hrtanu).  Narušena je síla, rychlost, rozsah, časování a přesnost pohybů pro tvorbu řeči. Samostatně nebo v kombinaci je dále ovlivněno dýchání, fonace, artikulace či melodie řeči.

Často bývají při dysartrii přítomny poruchy polykání (viz. terapie dysfagie).

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube